لیست اخبار صفحه :4
مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی
با حضور مسئولان دانشگاه ،دفتر نهاد و مسئول ناحیه بسیج دانشجویی

مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی

مراسم تودیع و معارفه مسئول سابق و جدید بسیج دانشجویی دانشگاه رازی با حضور مسئولان دانشگاه برگزار شد.